IP 地址查询

支持查询多出口本机 IP,支持解析同域名多 IP

试试 vip1.alidns.com

您的 IP:

国外CDN检测点正在获取...
美西检测点正在获取...

(由于 ISP 出口等原因,部分用户不止一个 IP 地址)